1 x Pet Animal Giardia Giardiasis Vet Home Diarrhoea Faeces Swab Test Kit